จีเอ็มประเทศไทย ปลูกป่าชายเลน

จีเอ็มประเทศไทย ปลูกป่าชายเลน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด ลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ในประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “ลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน (Fighting Air Pollution)” โดยมีพนักงานอาสาสมัครและครอบครัวกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จีเอ็มประเทศไทย กับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเกิดขึ้นจากเป้าหมายและค่านิยมของจีเอ็ม ที่ต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนที่อาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก พร้อมกับความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และกลายเป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติประจำปีของจีเอ็ม ประเทศไทย ที่พนักงานจะอาสามาร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกต้นไม้ แต่ยังปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยความหวังว่าต้นไม้ที่มีคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกของเรา ตลอดจนช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป”

จีเอ็มประเทศไทย ปลูกป่าชายเลนเริ่มต้นด้วยกิจกรรม walk rally ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว เดินผ่านสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงปากน้ำประแสร์ อาทิ สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ และชุมชนโดยรอบซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชายฝั่ง

หลังเสร็จสิ้นการเดินการกุศล พนักงานอาสาสมัครและครอบครัวได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นโกงกางและรับฟังปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนเริ่มลงมือปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้นบริเวณปากน้ำประแสร์

ป่าชายเลนถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

จีเอ็ม ประเทศไทยยังเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สะท้อน ถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของจีเอ็มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐาน เอ็นเนอร์จี้ สตาร์ (ENERGY STAR) จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และได้รับรองสถานะ การเป็นศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ต่อกระบวนการรีไซเคิลหรือการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่