มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินกว่า 14 ล้านบาท สนับสนุน 9 องค์กร

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินกว่า 14 ล้านบาท
สนับสนุน 9 องค์กรสาธารณกุศล
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง รวม
มูลค่า 14.72 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ

   มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมอบทุนสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
    – ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
    – พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    – ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
   ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 10 โครงการ จาก 9 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 14.72 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ
       1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2.5 ล้านบาท)         1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ และโครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ
       2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3.34 ล้านบาท)

2. ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

       3. มหาวิทยาลัยบูรพา (0.88 ล้านบาท) 4. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนในภาคตะวันออก
       4. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (1 ล้านบาท)       5. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนในภาคใต้
       5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 ล้านบาท)       6. โครงการจัดพิมพ์หนังสือผลงานทางวิชาการ TTF Award
       6. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (1.5 ล้านบาท) 7. โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
       7. สภาการพยาบาล (2 ล้านบาท) 8. สนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาล สาขาการดูแลผู้สูงวัย
       8. มูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน (1.5 ล้านบาท)       9. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสนับสนุนโครงการบ้านตะวันใหม่
       9. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (1 ล้านบาท) 10. สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์