โตโยต้านำลูกค้าและสมาชิก Toyota CSR Facebook ร่วมกิจกรรม

โตโยต้านำลูกค้าโตโยต้าและสมาชิก Toyota CSR Facebook

ร่วมกิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” โดยมีกลุ่มลูกค้าโตโยต้า สมาชิก Toyota CSR Facebook และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน “โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำหรับกิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” ในครั้งนี้ ทางโตโยต้าได้จัดให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางไป-กลับจาก โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา – วัดศาลาปูน – ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ – พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – วัดโลกยสุธาราม – โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงานของโตโยต้า ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของโตโยต้ามานำเสนอเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน อันได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นพันธุ์ไม้ประจำรัชกาลที่10 กิจกรรมทาสีรั้ววัดและทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดศาลาปูน ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ตลอดจนมีโอกาสได้สักการะองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระนอนวัดโลกยสุธาราม ซึ่งถือเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปั่นกรีน กรีน เลาะเมือง ทำความดี” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โตโยต้าจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน