โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” ปี 2562

ฮอนด้า นำพนักงานร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมความปลอดภัยแก่เยาวชนไทย ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี
ใน โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” ปี
2562

 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังจิตอาสาสานต่อ โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” ปี 2562 เชิญชวนพนักงานฮอนด้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชน อีกทั้งจัดอบรมให้ความรู้เชิงเกษตร และความรู้ด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ ‘โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า’ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่และปลอดภัย โดยเชิญชวนพนักงานฮอนด้ามารวมตัวกันในฐานะจิตอาสา เพื่อทำประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการขับขี่บนท้องถนนให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อสังคมคุณภาพให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป”

โครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” จัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรม Honda Dream School – ฮอนด้าชวนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”  ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ส่วนการขายและบริการ ดำเนินการอยู่ โดยฮอนด้าได้ทำการสำรวจความต้องการจากพื้นที่จริงของโรงเรียน และแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วยการปูกระเบื้องห้องพละศึกษา ปรับปรุงสนามหญ้าในโรงเรียนให้เป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อม ปรับปรุงสนามเด็กเล่นด้วยการปูหญ้าเทียม สร้างรั้วล้อมรอบสนามเปตองเพื่อความปลอดภัยของเยาวชน รวมถึงการวาดภาพบริเวณกำแพงของอาคารเรียนเพื่อความสวยงามและสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ได้อีกด้วย
  • การสร้างความตระหนักและจิตสำนึก ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถแยกขยะได้ถูกประเภท โดยการสร้างจุดแยกขยะที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในด้านวินัยจราจร โดยการสร้างทางม้าลายและป้ายจราจรในโรงเรียน เพื่อวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้แก่เยาวชน
  • การให้ความรู้และอบรมคว