โตโยต้าเมืองสีเขียว ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม

โตโยต้าเมืองสีเขียว ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม

“ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14

พร้อมพาทัศนศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในการลดภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ไปทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562

จากพันธสัญญาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า พ.ศ. 2593” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการทางธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว…เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น เมืองสีเขียว เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง

กิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ  จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตนภายใต้แนวทางกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่

 • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม
 • การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน
 • การเดินทางอย่างยั่งยืน
 • การอนุรักษ์น้ำ

การดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14 ที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จ และมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง 80 โครงการ แบ่งเป็นประเภทโรงเรียน 40 โครงการ และ ประเภทชุมชน 40 โครงการ โดยได้ทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะ ในประเภทโรงเรียน และประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ผู้ชนะเลิศประเภทโรงเรียน : จำนวน 3 ทีม

 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินกิจกรรม Eco ตโปทาราม ตามศาสตร์พระราชา ลดภาวะโลกร้อน” โดดเด่นด้านการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะและลดภาวะโลกร้อนไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงการเสริมทักษะเรื่องอาชีพและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการน้ำมินร่วมใจลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” โดดเด่นด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยการพึ่งพาตนเอง บูรณาการสู่การเรียนการสอน เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และน้ำ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

จากการดำเนินกิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนธรรมชาติบ้าน วัด โรงเรียนโดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน บูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่นวิถีคนพื้นเมืองอีสาน

ผู้ชนะเลิศประเภทชุมชน : จำนวน 3 ทีม

 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าบง เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการรักษ์ป่า รักษ์พลังงาน และบริหารจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านสันป่าบง” โดดเด่นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวเชื่อมโยงกับการจัดการขยะและพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและปากท้องของชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้สู่ฐานเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จากการดำเนินกิจกรรม โครงการนวัตวิถีรางพลับ…สู่การลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนโดดเด่นด้านการจัดการขยะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง เทศบาลตำบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา จากการดำเนินกิจกรรม โครงการศรีจอมแจ้ง ต้นแบบชุมชนสีเขียว ร่วมลดเมืองร้อนโดดเด่นด้านการรักษาป่า ดิน และน้ำ เชื่อมโยงให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชน

ทั้งนี้ คณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชนผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 14 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแก่ตัวแทนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม ที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวาโก (Toyota Shirakawa-Go Eco Institute) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง ที่ ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า (Toyota Ecoful Town) รวมถึงการนำพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ณ Yokohama City Wind Power Plant (Hama Wing) เป็นต้น

โตโยต้าคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะฯ ได้เพิ่มความเข้าใจในการดูแลรักษา และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้นำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ตลอดจนเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนโดยรอบต่อไป ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ดำเนินกิจกรรม “โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โตโยต้าได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และ ชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า