โตโยต้า ถนนสีขาว จัดนิทรรศการ “เจอกับตัวสตูดิโอ”

โตโยต้า ถนนสีขาว จัดนิทรรศการ “เจอกับตัวสตูดิโอ”

เปิดให้ประชาชนสัมผัสประสบการณ์ และผลลัพธ์จากความเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ผ่านการปลูกฝัง และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน อันจะนำไปสู่การ “สร้างสังคมคนขับรถดี”  โดยในปีที่ผ่านมาได้เน้นการรณรงค์เรื่องการลดความเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย

        

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ และตอกย้ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการขับขี่อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงจัดนิทรรศการ โตโยต้า ถนนสีขาว “เจอกับตัวสตูดิโอ” ณ บริเวณ
ลานกิจกรรม ชั้น 1 สยามสเคป (SIAM SCAPE) 
ผ่านการจำลองประสบการณ์จริงสุดช็อกฟีลในแบบที่คาดไม่ถึง รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากความประมาทในการขับขี่ด้วย “ความเร็ว” ที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยภายในสตูดิโอประกอบไปด้วยด่านต่างๆ ที่จะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน พร้อมพบกับประสบการณ์ตรงของผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ

  • ด่านที่ 1 : Real Speed Experience

ด่านที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ความเร็ว สุดช็อกฟีล ผ่านการจำลองสถานการณ์การขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว และช็อกฟีลด้วยการเกิดอุบัติเหตุแบบกะทันหัน ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้และตระหนักถึงอันตรายจากความประมาทในการขับรถเร็ว

  • ด่านที่ 2 : What’s Life After Fast?

ด่านที่จะช็อกฟีล ด้วยการให้ลองสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถเร็วที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 การทดลองเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดทางสายตา โดยจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้าน และแบบที่ 2 การทดลองเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวทางขา โดยจำลองสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวันภายนอกบ้าน

  • ด่านที่ 3 : Super Shock Feel

ด่านสุดท้าย จะเป็นการช็อกฟีลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการพบกับผู้ที่ได้รับประสบการณ์ตรงจากอุบัติเหตุ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกหลังจากผ่านการทดลองใช้ชีวิตเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ที่จะทำให้รับรู้ถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิต รวมถึงส่งผลให้เปลี่ยนมุมมองความคิด และพฤติกรรมการขับขี่ในอนาคต

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของสังคมไทย ให้ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” (
Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน อันจะนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการร่วมส่งเสริมและสร้างสังคมคนขับรถดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป